* Poza sezonem istnieje możliwość obniżenia ceny do 50% w zależności od liczby osób zajmujących domek
Domek W sezonie od 30.06 do 31.08 Poza sezonem: maj, czerwiec, wrzesień
za domek
Duży 10-osobowy 500zł / doba 400zł / doba *
Mały 6-osobowy 300zł / doba 240zł / doba *

W cenę wynajmu wliczone jest korzystanie ze sprzętu znajdującego się na posesji
(łódź wiosłowa, kajaki, rower wodny, bilard, tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, grill, leżaki, rowery turystyczne)REZERWACJA
telefoniczna: 500 226 243
internetowa: agrobarcie@gmail.com

Gwarancją dokonanej rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości do 30% należnej wartości na konto
BS Olecko o/Dubeninki nr 58933900060050050864110001 Wieliczko Krystyna.

REGULAMIN

wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym
"AGROBARCIE"


Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują osoby przebywające na terenie gospodarstwa agroturystycznego "AGROBARCIE" w Barciach 12.
2. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Po przyjeŸdzie do gospodarstwa należy zameldować się przedstawiając dokument tożsamości.Dokonać należnych opłat liczonych za dobę pobytu. Doba w gospodarstwie rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy się o 10:00 dnia następnego
4. Na początku oraz na koniec pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
5. Sprzątanie pomieszczeń zajętych przez Turystów należy do obowiązków osób zajmujących obiekt.
6. Jeżeli liczba Turystów jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarz ma prawo: - odmówić przyjęcia dodatkowych osób; - odstąpić od umowy z winy Turysty; - uzgodnić dodatkowe warunki.
7. Turysta nie może bez zgody gospodarza przyjmować na nocleg bądŸ pobyt dzienny w gospodarstwie dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
8. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić umowę w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
9. Gospodarze wskazują Turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpoowiedzialności za jego uszkodzenie.
10. Turysta odpowiada za wyrządzone szkody i jest zobowiązany zapłacić za nie na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
11. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do domku i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za wkładkę zamku.
12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Turysty.
13. Gospodarze zapewniają bezpieczne warunki do wypoczynku natomiast nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania sprzętu i urządzeń w obiekcie.
14. Za bezpieczństwo dzieci na terenie gospodarstwa i poza nim odpowiedzialność ponoszą rodzice bądŸ opiekunowie.
15. W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
16.W godzinach 22:00 do 6:00 obowiązuje cisz nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.

Postanowienia szczegółowe


17. Turyści zobowiązani są do zapoznania się:
- z rozkładem pomieszczeń i ew. drogą ewakuacyjną;
- rozmieszczeniem właczników świateł i gniazdek elektrycznych;
- posadowieniem gaśnic;
18. Przy paleniu w kominku należy zachować szczególną ostrożność. Palenie musi odbywać sie w obecności osoby dorosłej.
19. Zabrania się dokonywania napraw i przeróbek instalacji elektrycznej. (awarie należy zgłosić gospodarzom)
20. Obecność osób dorosłych niezbędna jest podczas:
- korzystania przez dzieci z urządzeń na placu zabaw;
- korzystania przez dzieci ze sprzętu pływającego
(obowiązuje używanie kapoków i kamizelek ratunkowych)
- łowienia ryb z pomostów;
- korzystania z kąpieliska
21. W celu uniknięcia przykrych zdarzeń gospodarze proszą Turystów o zaniechanie korzystania ze sprzętu pływającego i korzystania z kąpieliska po spożyciu alkoholu

Postanowienia końcowe

22. Gospodarstwo Agrobarcie przyjmuje Turystów w okresie kwiecień - paŸdziernik po uprzednim ustaleniu terminu i dokonaniu rezerwacji (telefonicznie lub emailowo) oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 30% ogólnie obowiązującej kwoty w terminie 3 dni od daty dokonania ustaleń.
23. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 24. W kwestiach finansowych gospodarze umożliwiają dokonywanie uzgodnień indywidualnie.
25. Sprawy sporne wynikające z uchybień stron rostrzygnie Sąd Cywilny wlaściwy dla wynajmującego.
Gospodarze służą pomocą i wyjaśnieniami w kadżej kwestii objętej regulaminem i pozaregulaminowej.
Przestrzeganie powyższych ustaleń zapewni komfort wypoczynku i dostarczy przyjemnych wrażeń, odczuć i wspomnień.